Voorwaarden

 1. Definities

  • Inleidende bepalingen
  • Exonoratie ten behoeve van de dienst, website en beheerder
  • Rechten van de beheerder
  • Het plaatsen van een advertentie
  • Slot bepaling

 1. Inleidende bepalingen
  • Door gebruik te maken van de dienst en/of de website MarktPlaats24.nl worden deze algemene voorwaarden als akkoord aanvaard.
  • Handelingsbekwaamheid en de beschikkingsbevoegdheid van de gebruikers zijn voor het risico van de gebruiker. Hierbij geldt ook dat derde partijen hun eigen voorwaarden van toepassing kunnen verklaren bij hun eigen advertentie.
  • Alleen zij, die naar het Nederlands recht bevoegd zijn om rechtshandelingen aan te kunnen gaan, mogen gebruik maken van de dienst en de website. Indien het minderjarigen betreft zijn deze altijd en alleen bevoegd gebruik te maken van de dienst en de website indien ze uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers hebben.
  • De beheerder is geenszins aansprakelijk voor problemen tussen gebruikers onderling. Tevens is de beheerder ook niet gemachtigd deze onderlinge problemen op te lossen. Als er sprake is van onderlinge problemen tussen twee of meerdere gebruikers is het oplossen van deze problemen volledig voor rekening van deze gebruikers.
  • Aan deze algemene voorwaarden kunnen geen extra rechten of bevoegdheden ontleend worden dan waarvoor de dienst bedoeld is.

 2. Exonoratie ten behoeve van de dienst, website en beheerder
  • Schade veroorzaakt door de website: Indien er bij gebruik van de website schade optreed is de beheerder in geen geval aansprakelijk voor deze schade. De beheerder kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor geïnfecteerd raken met virussen, trojans en eventuele gevolgschade hiervan. Verder is de beheerder ook niet aansprakelijk voor het uitlekken van privé-gegevens via de website.
  • Schade als gevolg van het gebruik maken van de dienst: Bij het gebruik maken van de dienst, is de beheerder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat. Het doel van de website / dienst is vraag en aanbod bij elkaar te brengen, de beheerder is daarom niet verplicht de gebruikers en zijn advertenties te controleren.
  • Geen aansprakelijkheid van de beheerder in geval van overmacht: Overmacht situaties waaronder, maar niet uitsluitend: stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energievoorzieningen, telecommunicatievoorzieningen, hostingproblemen, serverstoringen, DOS-aanvallen, hack-aanvallen, maatregelen van de overheid, oorlog, terreuraanslagen, natuurrampen en epidemieën en de schade die mogelijk daaruit kan voortvloeien is de beheerder geenszins aansprakelijk.
  • Geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties: De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de website en het gebruik maken van de dienst. Tevens is de beheerder ook niet aansprakelijk voor de content die door gebruikers op de website geplaatst wordt. Indien er aanstootgevend materiaal dat middellijk of onmiddellijk via de website of de dienst verspreid wordt, is de beheerder daar nimmer verantwoordelijk voor. Onder aanstootgevend materiaal wordt in ieder geval verstaan: aanstootgevend taalgebruik (krachttermen), aanstootgevende foto’s of ander beeldmateriaal (inclusief seksueel getinte inhoud), aanstootgevende audio en pornografische beelden, goederen die naar hun aard, of de wet onoverdraagbaar zijn (3:83 BW).
  • Niet aansprakelijk voor beschikkingsbevoegdheid en handelingsonbekwaamheid van het plaatsen van content op de website: tekst, beeld, video en geluidsmateriaal op de website hebben geen gevolgen voor de beheerder. Hieronder wordt verstaan dat de beheerder geenszins aansprakelijk is voor teksten, video, geluid en beeld materiaal die op de website geplaatst wordt.
  • Geen partij bij de overeenkomst: De beheerder/ dienst of de website is in geen geval een partij bij een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van de dienst.
  • Foutloze werking is niet gegarandeerd: De beheerder/ dienst of de website kan op geen enkele manier dan ook een foutloze dienst / website garanderen. Foutloos functioneren van de website, veiligheid, verandering van de dienst verlening, spel en typfouten, kunnen door de beheerder niet gegarandeerd worden.
  • Gebreken bij producten en diensten: De beheerder is geenszins aansprakelijk voor gebreken in producten en diensten aangeboden via de website / dienst. De risico’s hieraan verbonden zijn volledig voor de rekening van de gebruiker.
  • Beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid, onoverdraagbaarheid en titelgebreken: De beheerder, website en dienst zijn geenszins aansprakelijk voor eventuele beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid, onoverdraagbaarheid en titelgebreken. Bij eventueel optreden van een van voorgenoemde gevallen zijn de risico’s voor de gebruiker.
  • Aansprakelijkheid: De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
  • Content van derden: Alle content geplaatst door de gebruiker of derden vallen niet onder de aansprakelijkheid van de beheerder.
  • Klachten: Indien een gebruiker of derde een klacht heeft over de website of dienst, kan deze klacht uiterlijk binnen zeven dagen bij de beheerder bekend gemaakt worden.

 3. Rechten van de beheerder
  • Ontbinden: De beheerder van de dienst / website is vrij om elke overeenkomst gesloten via de website te allen tijde de beëindigen.
  • Wijzigingen / verwijderen van advertenties: De beheerder van de dienst / website is vrij om advertenties op de website te verwijderen en of te wijzigen. Hierbij is enige motivatie van de zijde van de beheerder niet verplicht. Advertenties van dezelfde gebruiker met of meer dezelfde inhoud (dubbele advertenties) zijn niet toegestaan en worden direct verwijderd.
  • Hergebruik van advertenties: De beheerder van de dienst / website is vrij om advertenties elders te gebruiken.
  • Verspreiding van de advertenties: Bij het plaatsen van een advertentie op de website geeft de gebruiker de beheerder de bevoegdheid om advertenties, met inbegrip van het beeldmateriaal verder te verspreiden. De gebruiker geeft daarbij aan bevoegd te zijn dergelijke licentie op de advertentie te verstrekken. Door deze licentie is de beheerder niet verplicht royalty’s, in welke vorm dan ook, af te dragen.

 4. Het plaatsen van een advertentie
  • Beschikkingsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid: De adverteerder dient ervoor in te staan dat hij beschikkingsbevoegd en handelingsbekwaam is. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het in de advertentie aangeboden goed te leveren. De beheerder is hiervoor nooit en te nimmer aansprakelijk.
  • Aanstootgevende inhoud: De gebruiker c.q. adverteerder is niet toegestaan aanstootgevende materiaal, teksten en andere uitlatingen in de advertentie te verwerken. Echter kan de beheerder niet garanderen dat de gebruiker niet in aanraking zal komen met dit materiaal bij gebruik van de website of dienst. Dit risico is geheel voor de gebruiker en de beheerder wordt hiervoor niet aansprakelijk gehouden.
  • Illegale producten / diensten verboden: Het is ten strengste verboden illegale diensten en producten te adverteren.
  • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten verbod: Het is ten strengste verboden dat de gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de website of dienst. Maar ook inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de gebruiker is ten strengste verboden. Intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere: beeldmateriaal, teksten, logo’s en geluid.
  • Rechten van derden: De gebruiker is ten strengste verboden om via de website of dienst, goederen te verhandelen waarmee intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden.
  • Schade verhalen: De beheerder heeft de mogelijkheid om schade te verhalen op diegene die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, rechten van derden, of wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

  • Het is NIET toegestaan om advertenties te plaatsen waar dieren worden aangeboden, deze advertenties worden verwijderd.

 5. Slot bepaling
  • Op het gebruik van de website en de dienst is Nederlands recht van toepassing. Indien een van deze voorwaarden daarbij in strijd blijken te zijn, blijven de bovenstaande bepalingen in stand. Het oordeel van de beheerder is In geschillen, discussies en welke vorm van onenigheid dan ook bindend. Bij geschillen, discussies of andere vormen van onenigheid heeft de rechtbank Amsterdam bevoegdheid uitleg te geven. De beheerder mag ten alle tijden de algemene voorwaarden wijzigen.

Beheerder MarktPlaats24.nl 
Info@marktplaats24.nl

 

Heeft u meer vragen? Contact ons